Play Now

Castle Sieges on the Dark Dragon Lineage 2 High Five serverCastle Siege is planned for: July 3, 2022 (July 3, 2022)Vážení a milý hráči, přátelé. Levely postav úspěšně rostou, nabývají na síle, a tak je čas představit koncept Castle Sieges na serveru Dark Dragon Lineage 2 High Five.

Celkový koncept je nastaven na podporu pvp a long – term hry u nás.

Zároveň je zohledněn i menší počet hráčů (prozatím). K tomuto konceptu je samozřejmě přizpůsoben i způsob získávání hradů, termíny Siege a dalších doplňujících funkcí, jako je Manor.

Někteří z vás již vědí z informací ve hře (mapa/útočníci), že je první Castle Siege plánována na:


3.7.2022 (3.červenec 2022)


Ano, v tento termín bude první Castle Siege na našem skvělém serveru.Nyní četnost a počet hradů:

V zájmu hromadných PvP akcí jsme se rozhodli, a tomu vše přizpůsobili, že první dvě Castle Siege budou pouze možné o jeden hrad. Další takový faktor, který ovlivní letní dění na serveru jsou velké prázdniny, ale v našem případě spíše dovolené …

Hrad, o který budeme bojovat 3.7.2022 bude Gludio.

Následná Castle Siege bude v termínu na konci prázdnin a to:


28.08.2022 (28. srpen 2022), Gludio Castle


Další Castle Siege termín navrhuji vždy s odstupem 14 dní, jak je zvykem.

Hrad, o který se Castle Siege svede následná (11.09.2022 – 11. září 2022) vybereme společně a bude to jeden další hrad.

Já osobně navrhuji Giran jako druhý hrad o který se budou svádět líté boje.P.S.: Na zpříjemnění času prázdninového, připravuji drobný event, kdy si budete moci vylepšovat své zbraně a brnění


–> Event pokušení štěstěny / The temptation of fortune event <–Děkuji a přeji vše dobré!Gludio Castle
Gludio CastleDear players, friends. Character levels are successfully growing, gaining momentum, and so it’s time to introduce the concept of Castle Sieges on the Dark Dragon Lineage 2 High Five server.

The overall concept is set to promote pvp and long – term gameplay.

At the same time, the smaller number of players is also taken into account (for now). The way of getting castles, Siege dates and other additional features like Manor are of course adapted to this concept.

Some of you already know from in-game information (map/attackers) that the first Castle Siege is planned for:


July 3, 2022 (July 3, 2022)Yes, on this date will be the first Castle Siege on our great server.

Now the frequency and number of castles:

For the sake of mass PvP events, we have decided, and adjusted everything accordingly, that the first two Castle Sieges will only be possible for one castle. Another such factor that will affect the summer events on the server are the big holidays, but in our case more like vacations …

The castle we will fight for on July 3, 2022 will be Gludio.

The subsequent Castle Siege will be on the date at the end of the holidays, namely:


28.08.2022 (28th August 2022), Gludio Castle


The next Castle Siege date I suggest is always 14 days apart, as usual.

We will choose the castle for the next Castle Siege (11.09.2022 – 11 September 2022) together and it will be one more castle.

I personally suggest Giran as the second castle to be fought over.P.S.: To make your holiday time more enjoyable, I am preparing a small event where you will be able to upgrade your weapons and armor


–> The temptation of fortune event <–Thank you and good wishes!Gludio Castle
Gludio Castle